busker Children playing guitar cutaway cuba Latina girl playing nylon string guitar Maravilla - Athens guitarist - © www.unsplash.com Maravilla - Lady under palm tree - © www.unsplash.com Maravilla - Nashville - © www.unsplash.com Maravilla - Street festival - © www.unsplash.com Maravilla - Surfer at thebeach - © www.unsplash.com Maravilla Devotion - © www.unsplash.com

Algemene voorwaarden website Maravilla Guitars

Algemene voorwaarden

Van kracht vanaf 1 februari 2023.

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze internetsite bezoekt. Door de World Wide Web pagina's van Maravilla Guitars te bezoeken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Maravilla Guitars verleent u toestemming om fragmenten van deze pagina's uitsluitend voor persoonlijk gebruik op uw computer op te slaan of af te drukken. De inhoud van de pagina's van Maravilla Guitars mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden en op een manier die de reputatie van Maravilla Guitars niet schaadt. De informatie op deze site mag niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maravilla Guitars. Op afzonderlijke documenten op onze pagina's kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die in die documenten worden vermeld.

Het logo van Maravilla Guitars, productnamen en de handelsmerken van Maravilla Guitars zijn eigendom van Maravilla Guitars.

De inhoud van de pagina's van Maravilla Guitars wordt verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar". Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins van de inhoud van deze pagina's. Maravilla Guitars garandeert niet dat haar pagina's of de server die ze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De documentatie van Maravilla Guitars kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen en aanvullingen kunnen door Maravilla Guitars worden aangebracht in de hierin opgenomen informatie. Maravilla Guitars behoudt zich het recht voor de pagina's te allen tijde te herzien of de toegang ertoe in te trekken.

Maravilla Guitars is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, incidentele, gevolg-, indirecte, secundaire, bijzondere of punitieve schade, verliezen of uitgaven of winstderving in verband met uw toegang tot de pagina's van Maravilla Guitars of een daaraan gekoppelde site, of de onmogelijkheid om de inhoud van deze pagina's te gebruiken, of het gebruik of de poging tot gebruik van informatie op deze pagina's, of in verband met een gebrekkige prestatie, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of overdracht, computervirus of lijn- of systeemfalen, zelfs als Maravilla Guitars of haar vertegenwoordigers op de hoogte zijn gesteld van dergelijke schade, verliezen of uitgaven. De aansprakelijkheid van Maravilla Guitars zou in een dergelijk geval beperkt zijn tot de grootste door de wet toegestane omvang.

Maravilla Guitars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat eigendom is van, gemaakt of gepubliceerd door derden waarnaar de pagina's van Maravilla Guitars een link bevatten. Door te linken naar een dergelijke site van derden, dient u de gebruiksregels van die site te bekijken en ermee in te stemmen voordat u een dergelijke site gebruikt. Een link naar een niet-Maravilla Guitars site impliceert niet dat Maravilla Guitars de site en de producten of diensten waarnaar op een dergelijke site van een derde wordt verwezen, onderschrijft.

Wanneer u ons materiaal toezendt, bijvoorbeeld per e-mail of via onze pagina's, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

(1) U stelt het materiaal beschikbaar in de wetenschap dat wij het kunnen publiceren;

(2) U garandeert dat het materiaal geen items bevat die onwettig of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie;

(3) U zult redelijke inspanningen leveren om eventuele virussen of andere besmettende of vernietigende elementen te scannen en te verwijderen voordat u materiaal indient;

(4) U stemt ermee in ons te vrijwaren als een derde partij actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het materiaal dat u indient;

(5) U stemt ermee in geen actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot genoemd materiaal; en

(6) U bent eigenaar van het materiaal of heeft het onbeperkte recht om het aan ons te verstrekken en Maravilla Guitars mag het materiaal publiceren en/of verwerken, of concepten die erin beschreven zijn, in onze producten zonder verantwoording of aansprakelijkheid voor compensatie.

 


 

Maak je website met Websitemachine.nl